Dnia 9 stycznia 2013r. prof. Józef Dubiński z Głównego Instytutu Górnictwa poprowadził wykład Problemy górnictwa w Polsce.

gornictwo www small

Polska jest krajem z wielowiekową tradycją górniczą, który został bogato obdarzony przez naturę różnymi surowcami mineralnymi. Są to zarówno surowce energetyczne, w tym szczególnie węgiel kamienny i brunatny jak i rudy metali, surowce chemiczne i surowce skalne. Z górnictwem związany jest gospodarczy i cywilizacyjny rozwój wielu regionów naszego kraju. Dzisiaj Polska jest czołowym krajem Unii Europejskiej w obszarze górnictwa, a polski przemysł wydobywczy to nadal ważna gałęzią gospodarki narodowej. Jednakże w nowych uwarunkowaniach gospodarczych i społecznych przemysł ten zmienia się we wszystkich sferach swojego funkcjonowania, począwszy od technologicznej aż do społecznej. Współczesna działalność górnicza musi być bowiem podporządkowana zasadom strategii zrównoważonego rozwoju.


Przedstawiono charakterystykę poszczególnych sektorów górniczych w Polsce, ze zwróceniem uwagi na perspektywy ich rozwoju oraz dalszego funkcjonowania. Wskazano na mocne strony polskiego górnictwa, a także na różnego rodzaju zagrożenia i wyzwania. Podkreślono szczególną wagę problematyki bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia górników, a także środowiskowych uwarunkowań prowadzonej działalności górniczej.


Dokonano identyfikacji podstawowych problemów różnych sektorów górnictwa, koncentrując się przede wszystkim na górnictwie węglowym i rud miedzi, które są najbardziej rozwinięte w Polsce. Wskazano na istotną rolę nauki górniczej w rozwiązywaniu tych problemów.

Prezentacja z wykładu