Poprzednie wykłady

10 kwietnia 2013r. prof. Jan F. Żmudziński z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego poprowadził wykład Molekularna charakterystyka szczepów wirusa wścieklizny występujących w Polsce


Prezentacja

wscieklizna www small

13 marca 2013r. prof. Jan Królikowski z Wydziału Fizyki UW poprowadził wykład Cząstka Higgsa 2012 (czyli skąd się bierze masa Wszechświata).

Prezentacja z wykładu

higgs www small

Dnia 9 stycznia 2013r. prof. Józef Dubiński z Głównego Instytutu Górnictwa poprowadził wykład Problemy górnictwa w Polsce.

gornictwo www small

Polska jest krajem z wielowiekową tradycją górniczą, który został bogato obdarzony przez naturę różnymi surowcami mineralnymi. Są to zarówno surowce energetyczne, w tym szczególnie węgiel kamienny i brunatny jak i rudy metali, surowce chemiczne i surowce skalne. Z górnictwem związany jest gospodarczy i cywilizacyjny rozwój wielu regionów naszego kraju. Dzisiaj Polska jest czołowym krajem Unii Europejskiej w obszarze górnictwa, a polski przemysł wydobywczy to nadal ważna gałęzią gospodarki narodowej. Jednakże w nowych uwarunkowaniach gospodarczych i społecznych przemysł ten zmienia się we wszystkich sferach swojego funkcjonowania, począwszy od technologicznej aż do społecznej. Współczesna działalność górnicza musi być bowiem podporządkowana zasadom strategii zrównoważonego rozwoju.


Przedstawiono charakterystykę poszczególnych sektorów górniczych w Polsce, ze zwróceniem uwagi na perspektywy ich rozwoju oraz dalszego funkcjonowania. Wskazano na mocne strony polskiego górnictwa, a także na różnego rodzaju zagrożenia i wyzwania. Podkreślono szczególną wagę problematyki bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia górników, a także środowiskowych uwarunkowań prowadzonej działalności górniczej.


Dokonano identyfikacji podstawowych problemów różnych sektorów górnictwa, koncentrując się przede wszystkim na górnictwie węglowym i rud miedzi, które są najbardziej rozwinięte w Polsce. Wskazano na istotną rolę nauki górniczej w rozwiązywaniu tych problemów.

Prezentacja z wykładu

W dniu 13 lutego prof. Janusz Pempkowiak z Instytutu Oceanologii PAN poprowadził wykład Woda morska - co o niej wiemy?

Tlenek wodoru; budowa w właściwości chemiczne i fizyczne. Roztwory; składniki rozpuszczone i stężenia. Obieg wody w przyrodzie. Rodzaje wody w przyrodzie. Woda morska: składniki główne, śladowe, rozpuszczone gazy, rozpuszczone związki organiczne. Składniki wody morskiej a właściwości wody: masa właściwa, temperatura zamarzania, pole światła, transmisja fal akustycznych, tlen w wodzie. Równowaga węglanowa w wodzie. Woda morska- współczesne kierunki badań; cyrkulacja termochalinowa, absorpcja ditlenku węgla, szybkość grzebania węgla w osadach dennych.

W wyniku konkursu, ogłoszonego podczas wykładu przez prof. Janusza Pempkowiaka, Dyrektora Instytutu Oceanologii PAN w Sopocie, jedna ze słuchaczek wykładów Wszechnicy wygrała rejs statkiem badawczym Instytutu Oceanologii PAN w Sopocie Oceania (na zdjęciu poniżej). Gratulujemy!

morze www small