Poprzednie wykłady

 

09 grudnia 2009 r. Prof. Zbigniew Kotulski z Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN wygłosił wykład pt.: "Kryptografia a bezpieczeństwo sieci komputerowych".Kryptografia jest dziedziną wiedzy rozwijaną i stosowaną już w starożytności. Wystarczy wspomnieć szyfr Cezara, pomysłu Juliusza Cezara, używany do przesyłania tajnych rozkazów wojskowych. W czasach nowożytnych nastąpił rozwój tej dziedziny, powstały nowe szyfry, a także urządzenia ułatwiające szyfrowanie i odszyfrowywanie wiadomości, najpierw mechaniczne, później elektromechaniczne (np. Enigma), a współcześnie urządzenia cyfrowe.

 

18 listopada 2009 r. Prof. Andrzej Wróbel z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN wygłosił wykład pt.: "Co widzi mózg?".Podstawowym zadaniem każdego mózgu jest zapewnienie przeżycia organizmu, a nie dokładne odwzorowanie świata zewnętrznego. Dla człowieka wężowaty kształt (oznaczający zagrożenie) powoduje przede wszystkim reakcję ucieczki, a kolor dojrzałego owocu (oznaczający pokarm) – reakcję zbliżenia. Dopiero w dalszej kolejności następuje dokładne rozpoznanie tych bodźców i, w miarę potrzeby, analiza znaczenia bardziej skomplikowanego obrazu, np. węża podającego jabłko.

 

10 czerwca 2009 r. Prof. Danuta Kołożyn-Krajewska z Zakładu Technologii Gastronomicznej i Higieny Żywności SGGW wygłosiła wykład pt.: "Bezpieczeństwo zdrowotne żywności".

DKKzdjcieProf. dr hab. Danuta Kołożyn-Krajewska jest absolwentką Wydziału Technologii Żywności SGGW w Warszawie. Doktorat – na WTŻ, habilitacja i profesura – WNoŻCziK SGGW. Obecnie pełni funkcję kierownika Zakładu Technologii Gastronomicznej i Higieny Żywności na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji oraz kierownika Międzywydziałowego Studium Towaroznawstwa.

 

14 października 2009 r. Prof. Franciszek Dubert z Instytutu Fizjologii Roślin PAN wygłosił wykład pt.: "Uprawa roślin na stacji kosmicznej, produkcja żywności podczas długotrwałych lotów kosmicznych".Jednym z czynników ograniczających czas podróży kosmicznych jest konieczność zabierania wystarczającej masy żywności i absorberów dwutlenku węgla. W prezentacji przedstawione zostaną realne możliwości rozwiązania tego problemu.
Uprawa roślin na stacji kosmicznej podczas długich podróży pozaziemskich pozwoli obniżyć ich koszt. Rośliny bowiem poza dostarczaniem żywności załodze statku, asymilują wydychany przez ludzi dwutlenek węgla i wydzielają tlen potrzebny do oddychania. Według opinii autorów zboża, a zwłaszcza pszenica byłyby najlepsze do uprawy na stacji kosmicznej. Podjęcie takiej decyzji powinno być poprzedzone szerokimi badaniami przeprowadzonymi w warunkach ziemskich co pozwoliłoby na wyhodowanie roślin o optymalnych cechach morfologicznych i fizjologicznych.


13 maja 2009 r. Prof. Małgorzata Omilanowska z Instytutu Sztuki PAN wygłosiła wykład pt.:

"Wielki gmach + wielki plac = wielki problem. Pałac Kultury i Nauki z perspektywy Posttotalitarnej i postkolonialnej".

 

 

omilanowska_mProf. Małgorzata Omilanowska jest historykiem sztuki. Jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego, studiowała także na Wydziale Architektury Uniwersytetu Technicznego w Berlinie. Doktoryzowała się na Uniwersytecie Warszawskim w 1995 roku, a habilitowała w Instytucie Sztuki PAN w 2005 roku. Była stypendystką kilkunastu europejskich instytucji naukowych, m.in. British Academy oraz Wissenschaftskolleg zu Berlin. Uczestniczyła w wielu międzynarodowych projektach naukowych współpracując m.in. z Instytutem Herdera w Marburgu i Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas w Lipsku.