18 listopada 2009 r. Prof. Andrzej Wróbel z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN wygłosił wykład pt.: "Co widzi mózg?".Podstawowym zadaniem każdego mózgu jest zapewnienie przeżycia organizmu, a nie dokładne odwzorowanie świata zewnętrznego. Dla człowieka wężowaty kształt (oznaczający zagrożenie) powoduje przede wszystkim reakcję ucieczki, a kolor dojrzałego owocu (oznaczający pokarm) – reakcję zbliżenia. Dopiero w dalszej kolejności następuje dokładne rozpoznanie tych bodźców i, w miarę potrzeby, analiza znaczenia bardziej skomplikowanego obrazu, np. węża podającego jabłko.


Percepcje wytwarzane w trakcie analizy bodźców w polu widzenia zależą od zaprogramowanych genetycznie połączeń między komórkami mózgu, oraz ich modyfikacji powstałych w trakcie doświadczenia wzrokowego. Zasadniczą część odbieranej informacji zmysłowej sieć neuronalna wykorzystuje w procesach automatycznych (rozpoznanie widzianych wcześniej obiektów itp.) lub całkowicie pomija w procesie szybkiej selekcji (głównie w wyniku wewnętrznych mechanizmów hamowania). Z tego powodu percepcje są jedynie subiektywną pochodną rzeczywistości zależną od mechanizmów uczenia się
i działania sieci neuronalnej układu wzrokowego.

Podczas wykładu przedstawię podstawowe fakty z fizjologii układu wzrokowego w świetle nowych hipotez integracyjnych sieci neuronalnej starając się odpowiedzieć na pytanie, do jakiego stopnia doznania wzrokowe odwzorowują rzeczywisty obraz zewnętrznego środowiska.

 

 

Listopad 2009 r.