Poprzednie wykłady

marek_jezabek.jpgMarek Jeżabek. Fizyk-teoretyk, zajmuje się badaniami z dziedziny cząstek i oddziaływań fundamentalnych. W latach 1969-1974 studiował fizykę na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie po odbyciu studiów doktoranckich uzyskał stopień doktora nauk fizycznych (1978). Od 1978 jest zatrudniony w Instytucie Fizyki Jądrowej w Krakowie, gdzie uzyskał stopień doktora habilitowanego (1988),
a następnie profesora (1993). W latach 1995-2003 był profesorem na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, a od 2003 r. jest profesorem zwyczajnym Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica. Od 2004 r. jest dyrektorem Instytutu Fizyki Jądrowej PAN. Odbył dłuższe staże naukowe w CERN, Max Planck Institut f. Physik u. Astrophysik (Monachium) oraz na Uniwersytecie w Karlsruhe. Otrzymał nagrody: Wydział III Polskiej Akademii Nauk, Warszawa (1986); Prezes Państwowej Agencji Atomistyki, Warszawa (1988); Nagroda im. Mariana Mięsowicza Polskiej Akademii Umiejętności (2007). Jest członkiem Rady NCBiR pierwszej kadencji.


11.03.2009 Prof. dr hab. Jacek M. Szymura w wykładzie pt.: "Skąd się biorą dzieci? czyli po nitce, a raczej dwu, do kłębka" opowiedział o badaniach nad genetyką.


szymura.jpgProf. dr hab. Jacek M. Szymura od roku 1974 pracuje w Zakładzie Anatomii Porównawczej UJ. Studia biologiczne ukończył w UJ pod kierunkiem prof. H. Szarskiego, tam uzyskał stopień doktora (1975) i habilitował się (1989). Tytuł naukowy profesora uzyskał w 2002 r,
w roku 2004 został członkiem korespondentem PAU. Jest członkiem Komitetu Biologii Ewolucyjnej i Teoretycznej PAN, oraz Rad Naukowych Zakładu Badania Ssaków PAN w Białowieży i Instytutu Zoologii Systematycznej i Ewolucji Zwierząt PAN w Krakowie, a w macierzystym Zakładzie kierownikiem pracowni DNA.

 

14.01.2009 prof. Marek Chmielewski wygłosił prelekcję pt.: "Historia odkrycia penicyliny"chmielewski.jpgProfesor dr hab. Marek Chmielewski jest od 1969 r. związany z Instytutem Chemii Organicznej PAN w Warszawie. Po ukończeniu Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej i trzyletniej pracy na Wydziale podjął studia doktoranckie w Instytucie. Tu doktoryzował się w 1972 i habilitował w 1981 r. Tytuł naukowy profesora uzyskał w 1991, a w 2002 r. został wybrany członkiem korespondentem PAN. W latach 1987-2004 był Zastępcą Dyrektora ds. naukowych, a od 2004 r. jest Dyrektorem Instytutu. W latach 1994-2006 był Zastępcą Przewodniczącego Wydziału III PAN. Jest członkiem Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i od 1994 r. członkiem Zespołu Nagród Prezesa Rady Ministrów.

 

11.02.2009 r. prof. Andrzej Grzywacz w wykładzie "Drzewa moje ojczyste... Pomniki nasze"
opowiedział o najstarszych i najbardziej znanych pomnikach przyrody w Polsce i na świecie.

grzywacz.jpg
Prof. dr hab. Andrzej Grzywacz był Głównym konserwatorem przyrody – wiceministrem środowiska w latach 1992-1993. Jest członkiem Państwowej Rady Ochrony Przyrody, której był przewodniczącym w latach 2001-2003. Otrzymał nagrodę Ligi Ochrony Przyrody „Zielone Serce Przyrody”.