Poprzednie wykłady

12 grudnia 2007 Prof. dr hab. Jerzy Bralczyk wygłosił wykład pt. "Polskie języki publiczne"

 

Profesor Jerzy Bralczyk posiada tytuł profesora w dziedzinie nauk humanistycznych, jest doktorem habilitowanym w zakresie językoznawstwa polskiego. Obecnie zatrudniony jako profesor zwyczajny na Uniwersytecie Warszawskim i w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, dawniej pracował także m.in. na Uniwersytecie Śląskim, na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz na Uniwersytecie w Uppsali. Zajmuje się zagadnieniami komunikacji publicznej: językiem polityki, reklamy, mediów; także teorią i praktyką wystąpień publicznych: wykłada od wielu lat retorykę. Prowadzi wykłady, a także warsztaty z zakresu publicznego mówienia. Zajmuje się także kulturą języka: przez jedenaście lat prowadził w telewizji publicznej program „na żywo”, w którym odpowiadał na pytania na temat poprawności językowej. Prowadził liczne własne programy w telewizji i w radiu, obecnie ma emitowany w wielu rozgłośniach codzienny felieton językowy. Jest często zapraszanym przez media ekspertem z zakresu języka polskiego.

14 listopada 2007 Prof. dr hab. Wiesław Krajka wygłosił wykład pt. "Nagrody Nobla po 100 latach - RUDYARD KIPLING - wizja Imperium, "Księgi Dżungli"

 

image002.jpg
Wiesław Krajka jest profesorem zwyczajnym dr hab. w Instytucie Anglistyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Jego badania naukowe dotyczą głównie literatury angielskiej XIX-XX wieku (w szczególności Josepha Conrada), teorii literatury i literatury porównawczej. W jego ogromnym dorobku publikacji naukowych znajduje się siedem książek autorskich, w tym Isolation and Ethos: A Study of Joseph Conrad (East European Monographs Boulder - Columbia University Press New York, 1992), Joseph Conrad: Konteksty Kulturowe (Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej, 1996), On the Analysis of the Literary Text (Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1984, współautor: Andrzej Zgorzelski). Prof. dr hab. Wiesław Krajka jest redaktorem naukowym serii naukowej Conrad: Eastern and Western Perspectives, publikowanej przez East European Monographs/Social Science Monographs w Boulder i Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej w Lublinie w światowej dystrybucji Columbia University Press w Nowym Jorku (ukazało się w niej dotychczas 15 tomów).

12 czerwca 2007 r. Prof. Andrzej M. Brandt wygłosił wykład pt. "O bezpieczeństwie budowli"


prof_brandt.jpg
Prof. dr hab. inż. Andrzej M. Brandt, dr h.c. jest absolwentem Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej (1949-1955) i studiów specjalistycznych CHEBAP (1958/1959) w Paryżu. Był pracownikiem Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN w latach 1955-2001.
Do jego głównych zainteresowań naukowych należy optymalizacja i mechanika konstrukcji budowlanych oraz zagadnienia technologii i mechaniki kompozytowych materiałów budowlanych. Ważne miejsce w pracach zajmują badania doświadczalne.
Działalność techniczna związana jest diagnostyką i trwałością konstrukcji budowlanych.
W kadencjach 1999-2002 i 2003-2006 był przewodniczącym Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN. Jest przewodniczącym Komitetu ISO/TC 98, członkiem American Concrete Institute oraz RILEM. Prowadził wykłady na uniwersytetach we Francji, USA, UK, Japonii, Kanady i innych krajów.

10 października 2007 Prof. dr hab. Roman Słowiński z Instytutu Informatyki Politechniki Poznańskiej, wygłosił wykład pt. "Poszukiwanie rozwiązań odpornych na brak danych metodami badań operacyjnych"

slowinski.jpg
Badania operacyjne służą modelowaniu i rozwiązywaniu problemów dotyczących optymalnego podejmowania decyzji, czyli wspomaganiu podejmowania decyzji. Slogan popularyzujący badania operacyjne mówi, że jest to „nauka o lepszym” (ang. science of better). Jest to interdyscyplinarna dziedzina wiedzy, łącząca w sobie elementy matematyki, informatyki i ekonomii. Można także zauważyć, że jej rozwój jest ściśle związany z rozwojem technologii informatycznych. Wspomaganie podejmowania decyzji polega na ukazaniu decydentowi istotnych elementów (struktury) problemu decyzyjnego, na stworzeniu na tej podstawie modelu matematycznego, który definiuje przestrzeń możliwych rozwiązań (decyzji), oraz na znalezieniu rozwiązań o jak najlepszej jakości. Do konstrukcji modelu matematycznego konieczne jest przyjęcie założeń o postaci modelu (analitycznej lub logicznej) oraz dysponowanie odpowiednimi danymi.

8 maja 2007 r. Dr hab. Krzysztof Jakubowski, Dyrektor Muzeum Ziemi Polskiej Akademii Nauk w Warszawie wygłosił wykład pt. "Ochrona dziedzictwa geologicznego"


Doktor habilitowany Krzysztof Jakubowski jest dyrektorem Muzeum Ziemi Polskiej Akademii Nauk, członkiem Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN, Komitetu Nauk Geologicznych PAN, Komitetu Ochrony Przyrody PAN oraz zastępcą przewodniczącego Rady Upowszechniania Nauki PAN.