10 października 2007 Prof. dr hab. Roman Słowiński z Instytutu Informatyki Politechniki Poznańskiej, wygłosił wykład pt. "Poszukiwanie rozwiązań odpornych na brak danych metodami badań operacyjnych"

slowinski.jpg
Badania operacyjne służą modelowaniu i rozwiązywaniu problemów dotyczących optymalnego podejmowania decyzji, czyli wspomaganiu podejmowania decyzji. Slogan popularyzujący badania operacyjne mówi, że jest to „nauka o lepszym” (ang. science of better). Jest to interdyscyplinarna dziedzina wiedzy, łącząca w sobie elementy matematyki, informatyki i ekonomii. Można także zauważyć, że jej rozwój jest ściśle związany z rozwojem technologii informatycznych. Wspomaganie podejmowania decyzji polega na ukazaniu decydentowi istotnych elementów (struktury) problemu decyzyjnego, na stworzeniu na tej podstawie modelu matematycznego, który definiuje przestrzeń możliwych rozwiązań (decyzji), oraz na znalezieniu rozwiązań o jak najlepszej jakości. Do konstrukcji modelu matematycznego konieczne jest przyjęcie założeń o postaci modelu (analitycznej lub logicznej) oraz dysponowanie odpowiednimi danymi.

Wykład koncentruje się na problemie częściowego braku danych i jego konsekwencji dla wspomagania decyzji. Brak danych wynika z różnych „niedoskonałości” informacji, jak niedokładność, niepewność, sprzeczność, przypadkowa zmienność i nieokreśloność. Typowym przykładem takich informacji są informacje o preferencjach decydenta w wielokryterialnych problemach decyzyjnych. Biorąc pod uwagę modele analityczne (funkcje użyteczności) i logiczne (reguły decyzyjne) preferencji decydenta, przedstawione były metody wyznaczania rozwiązań odpornych na częściowy brak danych, czyli takich rozwiązań, które pokazują prawdziwe konsekwencje dostępnej informacji i unikają arbitralnych rozstrzygnięć. Metody te wykorzystują techniki regresji porządkowej i podejście zbiorów przybliżonych oparte na dominacji. Podane były przykłady zastosowań w technice, medycynie i ekonomii.


Prof. dr hab. inż. Roman Słowiński jest kierownikiem Zakładu Inteligentnych Systemów Wspomagania Decyzji w Instytucie Informatyki na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Poznańskiej, oraz profesorem w Instytucie Badań Systemowych PAN w Warszawie. Jest członkiem korespondentem PAN oraz doktorem honoris causa Politechniki w Mons i Uniwersytetu Dauphine w Paryżu.

Jest twórcą szkoły naukowej "inteligentnego wspomagania decyzji", która proponuje oryginalną metodykę wspomagania decyzji opartą na twórczym połączeniu badań operacyjnych, sztucznej inteligencji i nowych technologii informatycznych.

Do najbardziej znaczących osiągnięć prof. Romana Słowińskiego należy opracowanie kompleksowej metodyki wielokryterialnego wspomagania decyzji opartej na modelowaniu preferencji za pomocą wyrażeń logicznych w postaci reguł decyzyjnych, oraz uwzględnienie semantyki decyzyjnej przy odkrywaniu wiedzy z danych w oparciu o uogólnienia teorii zbiorów przybliżonych na przypadki relacji podobieństwa, relacji dominacji, częściowego braku danych, hierarchicznej struktury atrybutów i kryteriów, oraz na przypadek problemów decyzyjnych w warunkach ryzyka i niepewności. Metodyka ta znalazła zastosowanie w technice, medycynie i ekonomii.

Opublikował jako autor, lub współautor 13 książek oraz ponad 300 artykułów naukowych, w tym ponad 130 artykułów w czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej.

Wypromował 20 doktorów. Od 1999 roku jest redaktorem naczelnym European Journal of Operational Research – największego na świecie czasopisma z zakresu badań operacyjnych, a także członkiem komitetów redakcyjnych 15 innych międzynarodowych czasopism naukowych z zakresu informatyki i badań operacyjnych.

Jest współlaureatem Nagrody Państwowej (1988 r.) i Złotego Medalu EURO (Asocjacja Europejskich Towarzystw Badań Operacyjnych) (1991 r.), oraz laureatem Nagrody Edgewortha-Pareto International Society on Multiple Criteria Decision Making (1997 r.).

W roku 2005 prof. Roman Słowiński został uhonorowany "Polskim Noblem" – nagrodą Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej w dziedzinie nauk technicznych za opracowanie metodyki komputerowego wspomagania decyzji podejmowanych na podstawie niepełnych danych.


Październik 2007 r.