Poprzednie wykłady

11 kwietnia 2006 prof. dr hab. Marek Świtoński wygłosił wykład pt. "Pies jako gatunek modelowy w badaniach genetyczno-medycznych"

 

marek_switonski.jpg Pies (Canis familiaris) uznawany jest za najdawniej udomowiony gatunek zwierząt - szacuje się, że miało to miejsce ok. 12-14.000 lat temu. Obecnie wyróżnia się ponad 400 ras psów, które charakteryzują się ściśle określonymi cechami morfologicznymi, fizjologicznymi lub behawioralnymi. W procesie tworzenia ras zasadniczą rolę odegrała długotrwała selekcja oraz dryf genetyczny, który jest typowy dla: (a) populacji o małej liczebności, (b) dużych populacji, ale wyprowadzonych z niewielkiej grupy założycieli oraz (c) populacji, w których doszło do okresowego ograniczenia liczebności populacji. Wszystkie w/w mechanizmy wpłynęły na powstanie różnic genetycznych między rasami psów, a w tym utrwalenie w ich pulach genowych mutacji odpowiedzialnych za rozwój chorób dziedzicznych. Znanych jest już ponad 400 chorób dziedzicznych, spośród których co najmniej połowa ma swoje odpowiedniki kliniczne u człowieka. Fakt ten był głównym czynnikiem, który spowodował szerokie zainteresowanie genetyką molekularną psa. Wstępna sekwencja genomu psa została poznana już w 2003r. (dokładna sekwencja została opisana w 2004r.) i wśród ssaków był to czwarty gatunek, po człowieku, myszy i szczurze, dla którego uzyskano taką wiedzę. Dostępna jest również szczegółowa markerowa mapa genomu psa, w której znana jest lokalizacja ponad 10 tysięcy sekwencji markerowych.

14 marca 2006 prof. dr hab. Karol Myśliwiec wygłosił wykład pt. "Gdzie powstała pierwsza piramida?"

 

Polsko-egipska misja archeologiczna w Sakkarze, prowadząca od dziesięciu lat systematyczne wykopaliska po zachodniej stronie najstarszej piramidy świata, odkryła nie tylko pięknie dekorowane, znane już na całym świecie grobowce wielmożów z końca Starego Państwa (2 połowa III tysiąclecia p.n.e.).
Odsłaniając fundamenty ogromnego muru, który bronił dostępu do świętego okręgu piramidy faraona Dżesera (początek 3 dynastii, ok. 2650 p.n.e.), zwanej też "piramidą schodkową", stwierdziliśmy, że był to teren gęsto zabudowany jeszcze przed powstaniem tej piramidy. Okazuje się, że jej twórca, słynny architekt o imieniu Imhotep, czczony później przez tysiąclecia jako święty, brutalnie niszczył wcześniejsze grobowce wielmożów, jeśli tylko stały na drodze jego planów. Ale czy tylko wielmożów ?

10 stycznia 2006 prof. dr hab. Marek Konarzewski wygłosił wykład pt. "Ewolucja otyłości"

 

m_konarzewski.jpg
Epidemia otyłości jest jednym z najpoważniejszych zagrożeń zdrowotnych współczesności. W skali światowej liczba osób otyłych powoli zaczyna przewyższać liczbę ludzi cierpiących głód, zaś co trzecie dziecko urodzone w 2000 r. w krajach uprzemysłowionych zapadnie w ciągu swego życia na poważne choroby związane ze zbyt wysoką masą ciała. Wyjaśnienie przyczyn niezwykłego rozpowszechnienia naszej skłonności do odkładania "zbędnych kilogramów" stanowi nie lada zagadkę.

14 lutego 2006 prof. dr hab. Antoni Rogalski wygłosił wykład pt. "Optoelektronika podczerwieni w Polsce"

 

rogalski.jpg
Znaczenie techniki podczerwieni wynika przede wszystkim z powszechności występowania promieniowania podczerwonego. Jest ono emitowane przez wszystkie obiekty i niesie wszechstronne informacje o nich właściwościach. W szczególności są to informacje o temperaturze, położeniu w przestrzeni, właściwościach powierzchni, jak również informacje o składzie chemicznym atmosfery przez którą jest transmitowane promieniowanie. Szczególne znaczenie ma zakres średniej (3-8 µm) i dalekiej (8-14 µm) podczerwieni, co wiąże się z rozkładem promieniowania obiektów o temperaturze bliskiej do średniej temperatury Ziemi (~ 300K), wysoką przezroczystością atmosfery, występowaniem charakterystycznych pasm absorpcji i emisji substancji o dużym znaczeniu, a także istnieniem efektywnych laserów działających w tych zakresach długości fal. Zwykle wyróżniane są tu dwa pasma przezroczystości atmosfery zwane oknami atmosferycznymi : długofalowe 8-14 µm i średniofalowe 3-5 µm.